Stadgar Böda Utveckling, ideell förening

 

 

Böda 2008-10-24   Bilaga 1

 

§1

Föreningens namn är: 

Böda Utveckling, ideell förening

 

§2

Föreningens säte är: 

Föreningen har sitt säte i Böda i Borgholms kommun, Kalmar län

 

§3

Föreningens ändamål: 

Föreningen har till ändamål att verka för Böda utveckling.

Föreningen ska försöka utveckla Böda till en attraktiv plats där alla parter ska kunna verka och mötas, året-runt-boende, turism, företagare och där fisket har sin naturliga plats.

I detta ingår att ge fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt så att fler kan bo och arbeta i Böda.

 

§4

Medlemskap: 

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Utesluten kan man bli om man provokativt motarbetar föreningens ändamål.

 

§5 

Medlemsavgifter: 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§6

Styrelsen: 

Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

 

§7

Firmateckning: 

Styrelsen utser inom sig 2 firmatecknare som i föreningens namn var för sig teckna föreningens firma.

 

§8

Styrelsens uppgifter: 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

§9

Räkenskaper: 

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall vara genomgången senast 1 februari.

 

§10

Revisorer:

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

Revisorerna ska senast den 15 februari avge sin revisonsberättelse.

 

§11

Årsmötet: 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet ska annonseras i Ölandsbladet och på lokala anslagstavlor samt avsändas via mail (alt. brev) till alla medlemmar senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

Röstlängd skall upprättas innan årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

1.   Godkännande av föredragningslistan/dagordningen

2.   Val av ordförande att leda årsmötet

3.   Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll

4.   Val av två protokolljusterare och rösträknare

5.   Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse

7.   Styrelsens ekonomiska berättelse

8.   Revisorernas berätttelse

9.   Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande till styrelsen

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen

12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen

13. Val av 2 revisorer och ersättare till dessa

14. Val av valberedning

15. Hur stor medlemsavgiften skall vara för kommande år

16. Övriga frågor

 

§12

 

Stadgeändring: 

 

Stadgeändring är giltig efter beslut av två på varandra följande möten där ett är ett allmänt möte och det

 

andra ett årsmöte.

 

 

§13

 

Upplösning: 

 

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande möten, där ett är ett allmänt möte och det andra ett årsmöte.  

 

Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

 

Det sista mötet beslutar om fördelning av resterande medel.