Böda Gamla hamnar 

 

Nuvarande Böda hamn byggdes på slutet av 1950-talet, 

efter att den tidigare hamnen hade totalförstörts av stormen 1954. 

Hamnen stod klar 1960 och blev senare utbyggd 1988. 

Från att ha varit en blomstrande fiskehamn ända fram till 1990-talet, 

finns det nu endast ett fåtal fiskebåtar kvar.

Sjöräddningen har en station i hamnen där en livräddningskryssare

och en mindre räddningsbåt finns stationerade.

 

 

Historia

 

Bödas hamnar av olika datum har under århundraden varit bygdens nav. 

Under vikingatiden fanns en hamn med namnet Skeppstä (Skeppsstad = plats för skeppen). 

Denna hamn låg i en vik strax söder om nuvarande Böda Sand. 

Då invallningar av sand och påverkan av landhöjningen gjorde hamnen obrukbar, flyttades den längre söderut till nuvarande Kuggeboda. 

Denna hamn användes under medeltiden då större flatbottnade båtar, så kallade koggar användes för östersjöfrakt. 

Troligen härstammar hamnens namn från denna båttyp. 

Hamnen låg utsatt för väder och vind men användes av lokala fiskare långt in på 1900-talet och till viss del än i dag. 

 

 

Karsnabben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karsnabben

 

ytterligare längre söderut i Bödabukten byggdes, troligen under 1500-talet en hamn kallad Karsnabben, vars rester än idag kan spåras rakt öster om Böda kyrka, strax norr om det så kallade Brämet.

Det finns skrifter som visar att Gustav II Adolfs fartyg anlöpte denna hamn två gånger i början av 1600-talet.

Även Linné landsteg här efter sin Gotlandsresa 1741.

 

Böda Gamla Hamn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande Gamla Böda Hamn

Längre söderut, ungefär 500 m norr om den nuvarande hamnen låg Gamla Böda hamn med en mycket intressant historia.

Hamnen hade en ståtlig lång träbrygga med en kraftig pollare, en dykdalb (på öländska "diktal") för förtöjning en bit ut i sjön. 

 

Hamnen var livligt trafikerad och bland annat gick posttrafiken till Gotland därifrån mellan 1742 och 1858.

Många, ofta tragiska, händelser finns nedtecknade från den tiden då under vissa tider öppna Ölandssnipor användes för frakt och postbefordran. 

 

Kalkbränning förekom i hamnen fram till 1700-talets slut. Kalkugnarna syns än i dag tydligt i landskapet.

Gamla hamnen var också en viktig handelsplats där det förutom kalk även utskeppades slipad (skurad) kalksten, virke, tjära, potatis, säd med mera.

Platsen var också tillfällig förvaringsplats för fångar som hade fraktats från Gotland och skulle vidare till Kalmar fästning.

Det hände även att krigsfartyg som frekventerade Östersjön kom in till hamnen för att proviantera. 

 

Ungefär mitt emellan Böda nuvarande och gamla hamn finns platsen för ytterligare en medeltida hamn.

Den kallades på gammal öländska för Brokhål, som översatt betyder byxhål.

Hamnen hade två infartsrännor vilka liknade ett par byxben.

Denna tolkning av namnet har gjorts av den lokale historiekännaren Alf Järbeck. 

 

Mellbödaskeppet

 

Mellbödaskeppet

 

I närheten av den platsen hittades år 1948 resterna av ett cirka 14 meter lång klinkbyggt fraktfartyg, Mellbödaskeppet, daterat till omring år 1450.

Detta skepp finns, tillsammans med en gammal Ölandssnipa från 1800-talet, bevart på Borgholms stadsmuseum och är tänkt att utgöra stommen i ett framtida kustmuseum i Böda hamn. 

 

Böda 2009-03-10 /GT